naturbild island

Nordjobb formidler arbeid, bolig og kulturprogram til ungdommer i Norden. Visjonen forklarer hva som er de langsiktige målene med dette arbeidet og Nordjobbs overgripende mål som virksomhet.

Styrkelse av det felles nordiske arbeidsmarkedet og økt ungdomsmobilitet

Denne mobiliteteten er generell og kan skje i forhold til arbeid, studier, kurs, leirer osv.

Nordjobb arbeider for et enhetlig nordisk arbeidsmarked der ungdommer eller andre aktører beveger seg over grensene. Dette skaper positive synergieffekter for Norden som region.

Bidra til en økt nordisk språkforståelse og tilhørighet

Nordjobb strever etter at bruken av skandinavisk skal være så stor som mulig i nordisk sammenheng.

Bidra til en minsking av grensehindre

Det skal ikke være vanskeligere for nordiske statsborgere å oppholde seg og arbeide eller studere i et annet nordisk land enn det er i statsborgerens eget land.