Nordjobb startade 1985 på initiativ av "Den nordiska ekonomiska samarbetsgruppen". Gruppens uppgift var att se över det ekonomiska samarbetet inom Norden, föreslå olika åtgärder för att stimulera till ökad tillväxt och främja investeringar över gränserna.

I gruppen ingick: 

  • Pehr G. Gyllenhammar (ordförande), Volvo
  • Ulf Sundqvist, Finlands Arbetarsparbank
  • Percy Barnevik, ASEA
  • Sören Mannheimer, Göteborgs kommun
  • Tor Aakvaag, Norsk Hydro
  • Tor Moursund, Kreditkassen
  • Kari Kairamo, Nokia
  • Poul Svanholm, De Førenede Bryggerier
  • Georg Poulsen, Metallforbundet
  • Erlendur Einarsson, Kooperationen

Under 1985 organiserades Nordjobb av ett konsultföretag i Stockholm, AB Samhällsrådet. Föreningarna Norden medverkade i fritidsverksamheten i bl.a. Stockholm, Helsingfors samt i Göteborg. Totalt deltog drygt 1 000 ungdomar i Nordjobb det första året. Projektet utvärderades på hösten 1985 och i samband med detta diskuterades den fortsatta organisationsformen. Det beslöts att en stiftelse skulle bildas med Föreningarna Norden och Stiftelsen för industriellt utbyte som parter samt med Nordiska ministerrådet som observatör i dess styrelse. Den 1 december 1985 övertog Stiftelsen Nordjobb ansvaret för projektet med de nationella föreningarna som operatörer.

Inledningsvis finansierades Nordjobb med medel som samlats in från näringslivet. Framförallt från de företag som fanns representerade i samarbetsgruppen. Varefter som projektet fick en mer permanent karaktär ökades bidraget från Nordiska ministerrådet och 1989 så avvecklades Stiftelsen Nordjobb. Nordiska ministerrådet garanterade projektets basfinansiering och förvaltningen av projektet övergick till Föreningarna Nordens förbund. Även fortsättningsvis fick Nordjobb bidrag från näringslivet, bilaterala fonder och nationella myndigheter.

Nordjobb skapade ett nordiskt sekretariat 2003 som förlades i Stockholm. Sekretariatet hade en övergripande projektchef och en informatör. 2004 flyttades sekretariat tillsammans med FNF till Malmö där det blev kvar till 2012 när det flyttades till Köpenhamn. 

Under senare år har Nordjobb börjat arbeta med en bredare verksamhet och mer differentierad finansiering; bl.a. har man drivit arbetsmarknadsprojekten Jobbresan och Nordisk Jobstart+ som har hjälpt grupper av ungdomar överrepresenterade i arbetslöshet i arbete. Detta har gjorts utifrån den definierade missionen ”öka rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden”.