1. Allmänt om Nordjobbs tjänster

Nordjobb drivs av Föreningarna Nordens Förbund och finansieras genom Nordiska Ministerrådet.

Våra tjänster består av hjälp med att finna kandidater till lediga tjänster, att hitta bostad för anställda, erbjudande om fritidsaktiviteter samt information om myndighetskontakter. Det är inte ett krav på att utnyttja vår hjälp med alla ovanstående delar, vilket innebär att vi exempelvis kan hjälpa med bostad och kulturprogram för de personer som ni rekryterat på egen hand. 

I vissa fall kan Nordjobb bidra med ytterligare hjälp för er verksamhet, utöver det som nämns i föregående stycke. Vid önskemål om sådana extra tjänster, tag kontakt med Nordjobbs projektledare i ditt land.

2. Kandidater

2.1 Om våra kandidater

Nordjobbs kandidater är mellan 18 och 30 år och är antingen medborgare i ett nordiskt land eller ett EU-land. Alla talar ett skandinaviskt språk. 

2.2. Tillhandahållande av kandidater

Nordjobb sänder dig kandidater, utifrån de specifikation du angivit för den lediga tjänsten. Vi kan dock inte garantera att kandidater som uppfyller kravspecifikationen för den lediga tjänsten kan presenteras, men vi kommer att göra vårt yttersta för att försöka möta era önskemål. 

2.3 Behandling av persondata

De ansökningar som presenteras för dig innehåller personuppgifter som tillhör den enskilda personen. Du som arbetsgivare åtar dig att radera dessa uppgifter när de inte längre behöver behandlas och att i övrigt hantera dessa uppgifter på ett sätt som är i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och eventuella nationella lagar och föreskrifter i ditt land.

2.4 Ansvaret för val av kandidat/-er

Nordjobb presenterar kandidater till din verksamhet och det är därefter upp till dig som arbetsgivare att besluta om vem som får anställning hos er. Tänk på att du som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att kvalitetssäkra kandidaten före anställning.

2.5 Erbjuda anställning till kandidat från Nordjobb

Att tacka ja till kandidat är att aktivt utrycka sin avsikt att anställa personen. När du tackar ja så finns det en förväntan från Nordjobb och nordjobbaren att denna avsiktsförklaring kommer att fullföljas.

2.6 Förändring i anställning

Om något sker avseende nordjobbarens anställningsförhållanden, tidsperiod eller val av kandidat, så ska detta meddelas till Nordjobb.

2.7 Återanställning av nordjobbare från tidigare år

Om er arbetsplats väljer att återanställa en person som rekryterats via Nordjobb så önskar vi att detta meddelas till oss, då detta är viktigt för vår uppföljningsprocess.

3. Tidsfrist 

Arbetsgivaren ska ge Nordjobb besked om vilka kandidater de vill anställa inom de tidsramar som ansvarig projektledare har uppsatt. Denna tidsfrist är dock aldrig längre än 14 dagar.

 4. Anställningsförhållanden

När du valt att ta emot en nordjobbare så innebär detta att du förväntas leverera goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö. Detta innebär bland att följande:

  • Att ett skriftligt avtal upprättas mellan din verksamhet och nordjobbaren
  • Att anställningsförhållandena följer gällande lagstiftning
  • Att lön och ersättningar betalas ut i enlighet med kollektivavtalsnivå/tariffnivå och på utsatt tid
  • Att det finns avsatt tid för introduktion för nordjobbaren i samband med att anställningen påbörjas
  • Att den anställda kan få information om sina arbetstider inom rimlig tid

5. Kommunikation 

5. 1. Kommunikation med nordjobbare

Det är viktigt att nordjobbaren i god tid innan anställningens start har tillräckligt med information för att planera sin resa och för att veta vilka villkor som gäller på arbetsplatsen de är på väg till. Det är också viktigt att det är tydligt vem som är nordjobbarens kontaktperson hos arbetsgivaren innan, efter och under hela anställningsperioden.

Alla som är involverade i mottagandet av nordjobbare bör vara informerade om samarbetet med Nordjobb. 

5.2. Kommunikation med Nordjobb

Vi på Nordjobb ser god kommunikation som en grundläggande förutsättning för ett lyckat samarbete.  God kommunikation innebär för oss:

  • Att vi redogör för våra respektive förväntningar
  • Att mail och annan kontakt besvaras
  • Att angivna tidsramar hålls. Om det av någon anledning inte går att hålla tidsramen, förväntas det att det kommuniceras.
  • Att Nordjobb hålls informerad kring förändringar som rör samarbetet, såsom kontaktpersoner och nordjobbare.

6. Kostnad

Nordjobbs grundtjänster, som inkluderar åtkomst till kandidater från Nordjobbs databas, hjälp med att söka bostäder till kandidater, myndighetsinformation och fritidsprogram, är kostnadsfria och finansieras av Nordiska Ministerrådet. Eventuella tilläggstjänster kan avtalas med Nordjobbs personal och de kan innebära kostnader.   

7. Marknadsföring av samarbete 

När du väljer att ta emot kandidater från Nordjobb betraktas du som en samarbetspartner till Nordjobb. Det innebär att du har möjlighet att i olika sammanhang informera om vårt samarbete. Det kan vara genom er hemsida, i samband med publicering av lediga tjänster, i informationstexter till nyanställda m.m.

Nordjobb kan också komma att informera om vårt samarbete via vår hemsida, i rapportering till uppdragsgivare, i samband med events och andra sammanhang där vi har möjlighet att öka synligheten för er verksamhet.

8. Avsluta samarbete

Båda parter kan när som helst välja att avsluta samarbetet, genom att meddela den andra parten. Detta kan ske antingen muntligt eller skriftligt.